Kuran Surelerinin Sırları ve Faziletleri & Havaslari


Kitapı oku (pdf)

 

Kuran Surelerinin Sırları ve Faziletleri & Havaslari

 

Bakara suresi Fazileti


Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur. Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan korku duymaz. Bu sure yazılıp masrunun üzerine asılırsa Allahu tealanın izniyle sara zail olur. Bunda sayılamayacak kadar çok faydalar vardır.

 

Ali İmran suresi Fazileti


Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle hamile kalır. Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve bol rızık verir. Nisa suresi Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin duvarının bir yerine konulursa o hane halkı arasında sulh ve muhabbet olur. Dışarıdan kimse onların huzurunu bozamaz, dışarıdan gelen o hane içinde kabul görmez. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yağmur suyu içine konulur. Kendisinde korku olan birine içirilirse korkusu zail olur.

 

Maide suresi Fazileti

 

Bu sure yazılıp bir sandığa veya haneye ya da dükkan ve benzeri bir yere konulursa orada bulunan meta’ ve mal çalınmak ve benzeri afetlerden muhafazada olur. Bu şekilde yazılmış bir mal yol üstünde eşkıya ve hırsızlara dahi denk gelse Allahın izniyle korunur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu aç bir kimseye içirilirse doyar, susamış içerse susuzluğu gider.

Su ve ekmeğin olmayışı o kimseye zarar veremez.

 

En’am suresi Fazileti

 

Bu sure misk ve zaferanla bir kağıt üzerine yazılıp ara vermeden üç gün içilirse içen kimse daim iyi nazarla bakar.

Sui nazarı terk eder. Bu sudan içen kimseden ağrılar geçer, şişlikler ve dalak hastalıkları zail olur.

Bir hayvanın üzerine asılırsa bütün korkutucu afet ve belalardan muhafazada olur.

Zayıflıktan ve vakitsiz hastalıklardan korunur.

Gecede bir defa okunmaya devam edilirse, vakitsiz hastalıklardan, kaza ve beladan emin, gün boyunca muhafazada olunur.

Arabi ayın evvelinde hulus-ı kalble iki rekat namaz kılınır, her iki rekatta da bu sure okunur. Sonra dua edilirse o ay içinde bütün istenmeyen kötü şeylerden, korku ve hastalıktan, kazadan beladan, afetlerden emin ve muhafazada olunur.

Araf suresi Fazileti

 

Bu sure gül suyu ve zaferanla yazılıp üstte taşınırsa yırtıcı hayvanlardan emin olunur.

Nazardan ve halkın hilesinden muhafazada olur. Göğüs ağrısı zail olur. Yol kesiciden, düşmandan ve yılandan emin ve muhafazada olur.

 

Enfal suresi Fazileti

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hiçbir zaman mahkemede haksız çıkmaz, kendi aleyhine hiçbir kanıt bulunmaz. Her zaman hakkı korunur, haceti yerine getirilir. Hiçbir zaman mağlup olmaz. Kaza belalardan Allahu tealanın izniyle emin ve muhafazada olur.

 

Bera’a suresi Fazileti

 

Bu sure yazılıp bir seccade altına ya da bir haneye konulursa hırsızdan muhafazada olunur. Bunu üzerinde taşıyan kimseye saldırsalar dahi onu yenmeye kadir olamazlar. Bir haneye veya iş yerine konulursa yanmaktan ve ateşten emin olunur. Bütün o belde yansa bile o mekana zarar erişmez ve muhafazada olur. Bu sure bir kap içerisine yazılıp üzerine su konulur. Bedeninde yanma olan kimse bu suyla yıkanırsa hararet zail olur.

 

Yunus suresi Fazileti

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Bütün halk o hane halkını itham etse bile her türlü itham ve iftiradan aklanırlar. Onlar lehine deliller zuhur eder. Bu sure bakır bir kap içerisine yazılır, hırsızlığından şüphelenilen kimselerin isimleri de eklenip suyuyla bu kapta hamur yapılır. Bu hamurdan ekmek yapılır, şüpheli kimselere verilir. Hırsız olan kimse bu lokmayı kesinlikle yutamaz ve suçu ortaya çıkar.

 

Hud suresi Fazileti

 

Bu sure ceylan derisi üzerine yazılıp üstte taşınırsa Hak teala o kimseye güç ve kuvvet bahşeder. Yüz kişiyle mücadeleye girse onları yener, galip olur. Onunla mücadele eden kaybeder ve korkuya düşer, kuvveti zayıflar. Aynı şekilde yazılıp üstte taşınmaya devam edilirse, taşıyan kimseyi her gören onun celal ve heybetinden korkuya kapılır. Huzurunda hiç kimse onun aleyhinde konuşmaya cesaret edemez. Yine taşıyan kimse bir na’ra atarsa işiten kimsenin ödü kopar.

Zaferanla yazılıp üç gün sabah ve akşamda suyu içilirse kalbi kuvvetlenir. Gecede ve gündüzde hiçbir zaman, vahşi hayvanlar arasında kalsa bile korkuya düşmez. Üzerine saldırsalar bile hiçbir cinin korkutucu görünüşünden korku duymaz.

 

Yusuf suresi Fazileti

 

Bu sure yazılıp eve konulur. Üç gün durduktan sonra çıkarılıp evin dış duvarına konulursa, o kimse her zaman hayır için çağrılır. Hayırlı davetler alır, her davet eden hacetine yerine getirir. Bu sure yazılıp suyu içilmeye devam edilirse Allahu teala o kimsenin rızkını kolaylaştırır. Beklenmedik yerden rızık kapıları açılır.

 

Ra’d suresi Fazileti

 

Bu sure karanlık bir gecede yatsı namazından sonra, ateşin ışığında bir kağıt üzerine yazılır. zalim bir kimsenin kapısına gömülürse zulüm yapmaktan eli çekilir, dili susar. Yaptığının aksine davranmaya başlar, zulme yeltenirse kalbi sıkışmaya başlar. Zalim ve müstahak olmayandan başkasının kapısına konulmaması gerekir.

 

İbrahim suresi Fazileti

 

Beyaz bir kumaş parçası üzerine yazılır. Küçük bir çocuğun koluna bağlanırsa korkudan, belenden ve ağlamaktan emin ve muhafazada olur. Eğer süt emmiyorsa emmeye başlar.

 

Hicr suresi Fazileti

 

Bu sure zaferanla bir kağıt üzerine yazılır. Sütü az olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır. Bir kağıt üzerine yazılıp bir keseye veya cüzdana konulur. Her nereye gidilirse rızkı ve işi gücü artar. Hiç kimse onun alış verişine ulaşamaz. Ticaretinden herkes memnun olur.

 

Nahl suresi Fazileti

 

Bu sure yazılıp bir bahçe veya bağın duvarına konulursa, oradaki bütün ağaçlar meyvelerini döker. Mahsulat heba olur.

Bir haneye konulursa o haneden bulunanların hepsi darmadağın olur. Halleri perişan, işleri harap olur. Zalim ve müstahak olmayan kimse dışında kesinlikle uygulanmaması gerekir.

 

Subhan suresi Fazileti

 

Bu sure bir ipek üzerine yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse hedefe atılan her atış isabet eder. Hiçbir zaman hedefi şaşırmaz.

Bir kağıt üzerine yazılır. Konuşmada zorluk çekençocuğa içirilirse nutku açılır. Konuşması düzelir, rahatlıkla konuşmaya başlar.

 

Kehf suresi Fazileti

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bir eve veya bir mekana konulursa fakirlikten kurtulunur. Borçlar kolayca ödenir. O hane halkı sıkıntı ve ezadan emin olur. Asla hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Bir kağıt üzerine yazılıp buğday ya da mahsulat ambarına konulursa böcek, güve ve benzeri zararlı haşaratlardan emin ve muhafazada olur.

 

Meryem suresi Fazileti

 

Bir kağıt üzerine yazılıp ağzı dar bir cam kap içerisine konulur. Bu cam şişe bir haneye konulursa o hanede saadet ve hayır çoğalır. Rüyalarında bile güzellikler ve hayır görülür. O haneye her kim gelse hayır bulur. Bir evin duvarına ya da bir kağıt üzerine yazılıp evin duvarına konulursa yıkılmaktan muhafazada olur. İçinde olanlar ve o hane afetlerden hırsızdan korunur. Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde korku olan bir kimseye içirilirse korkudan kurtulur.

 

Tâhâ Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yeşil bir ipek içerisine sarılır. Kız istemeye giden dünürcüler bunu üzerinde taşıyarak kız istemeye giderlerse reddedilmezler. İşleri kolaylıkla hal olur, hacetleri gerçekleşir.

Birbiriyle kavgalı bir topluluk veya aile içine konulursa araları sulh olur. Kavgaları kesilir.

Herhangi birinden ya da bir zalim, inat kimseden haceti olan bunun suyundan içip giderse haceti kolayca yerine getirilir. Her ne kadar zalim ve muannid kimse dahi olsa kendisine yumuşak davranırlar.

Bir kağıda yazılıp suyuyla gusül alınırsa halkın gözüne güzel ve şirin görünülür. Güzelliği artar, her gören gözünü ayıramaz, gönüller ona celb olur.

 

Enbiya Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp uykusu bölünen, endişe, düşünce, korku veya hastalıktan dolayı uykusuzluk çeken kimsenin yastığına konulursa rahatça uyur.

Uykusu bölünmez, uykusu da kaçmaz.

 

Hacc Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure ceylan derisi üzerine yazılır. Bir gemiye konulursa her ne kadar fırtınaya tutulsa bile emn ve muhafazada olur. Bu sure yazılıp suyu bir zalimin veya müstahak olan bir kimsenin bulunduğu yere serpilirse orada oturdukça gam ve kederden kurtulamaz. Her zaman hüzün ve merak içinde olur. O yer ve mekandan başka bir yere gitmedikçe bu ahvalden kurtulamaz.

Müminun Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure üç gün üçer defa yazılır. Geceleyin yeşil bir ipek içerisine sarılır. İçki içen bir kimse bunu üzerinde taşırsa asla bir daha içki içmez, içkiden nefret eder hale gelir.

 

Nur Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Gece uykusunda ihtilam olan kimsenin elbisesine asılır veya yastığına konulursa ihtilamdan emin olur.

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse, içen kimse cima’dan kesilir. Kendisinde şehvettenhiçbir eser kalmaz.

 

Furkan Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

 

Bu sure üç defa yazılıp üstte taşınır. Taşıyan kimse hiçbir bineğe binmeden üç gün durmaksızınyürümeye muktedir olur. Hatta yorgunluktan ölene dek yürüyebilir. Bu sure üstte taşındığı halde alış veriş yapan bir topluluğun arasına girilirse o alış veriş neticelenmez. Alış veriş olmaz, orada olanlar da dağılırlar. Bu sure yılan veya benzeri zararlı hayvan olan bir deliğe okunursa o hayvan oradan çıkar. O delikte duramaz olur hatta çıktıktan sonra ölür.

 

Şu’ara suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp süt beyaz bir horoz üzerine asılır. Define veya sihir olduğundan şüphelenilen bir yere bu horoz bırakılırsa, gidip gömülü olan şeyin üzerinde durur. Orası kazılınca define veya sihir her ne varsa bulunur.

Boşanmaktan korkan bir kadın bunu üzerinde taşırsa Allahın izniyle araları sulh olur, boşanmaktan emin olur. Bu sure yazılıp bir mekana gömülür ya da suyu serpilirse o yer harap olur.

 

Neml suresi

 

Bu sure geceleyin, hiçbir yeri kesilmeden tabakalanmış bir ceylan derisi üzerine veya muz kabuğuna ya da aharlanmış bir kağıda yazılır. Sandık içinde muhafaza edilip bir haneye konulursa o hane yılan, akrep, sivrisinek ve benzeri zararlı haşarattan emin ve muhafazada olur.

 

Kasas suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Köle veya bir hayvan üzerine asılırsa, kaçmasından, hıyanetinden ve zarar vermesinden emin olunur. Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde dalak hastalığı, ciğer ağrısı veya karın şişliği olan bir kimsenin üstüne asılır. Bir nüshasıyla da yağmur veya kaynak suyuna konulup gusül alınır ve suyu içilirse bu hastalıklar ve ağrılar zail olur. Ağrıları diner, şişlikleri iner.

 

Ankebut suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp hummalı bir kimseye içirilirse zail olur. Ondan kaynaklanan dert ve elem bir daha geri gelmez. Bir kağıda yazılıp suyu içilirse kalb genişler ve şenlenir. İçen insan kıpır kıpır olur, yüreği genişler. Suyuyla yüz yıkanırsa yüzü güzelleştirir. Bu sure yatağa girildiği zaman parmakla göbek çizildiği halde bu sure okunursa sabaha kadar deliksiz uyunur.

 

Rum suresi

  

Bu sure kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulup hastalanması istenilen bir kimsenin hanesine konulur ya da gömülürse o hanede olan herkes hasta olur. O haneye dışarından giren kimse dahi hasta olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp toprak bir kap içerisine konulur. Üzerine yağmur suyu konulup hastalanması istenilen düşmana içirilirse hastalığa duçar olur.

 

Lokman suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hummaya fayda verir.

 

Eliflam mim secde suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sara’ gibi illetlerden emin olunur.

 

Ahzab suresi

 

Bu sure ceylan derisi üzerine veya bir kağıda yazılır. Kısmeti kapalı bir kimsenin ya da kızın üzerine asılırsa talibi ve isteyeni çok olup tez zamanda evlenir.

 

Sebe’ suresi

 

Bu sure bir kumaş üzerine yazılır. Bütün zarar verici haşarattan ve zararlarından emin olunur. Bir kağıt üzerine yazılıp suyu, çarpıntı olan kimseye içirilirse bu illet ondan zail olur.

 

Fatır suresi

 

Bu sure bir sofraya yazılıp saklanır. İstenen bir kimseye o sofra konulursa yazı orada durdukça o mekandan ayrılamaz. Bu sure yazılıp bir kimsenin odasına haberi olmaksızın konulursa, bu yazı orada durdukça oradan ayrılmaya muktedir olamaz. Bir kağıt üzerine yazılıp bir hayvanın üzerine asılırsa afetlerden ve çalınmaktan emin ve muhafazada olur.

 

Yasin suresi

 

Bu sure gül suyu ve zaferanla yedi kere yazılır. Günde bir defa olmak üzre yedi gün ara vermeksizin içilirse hafıza çok kuvvetli olur. Duyduğunu hiç unutmaz. Halkın gözünde kadri yüce olur. Bir kağıt üzre yazılıp üstte taşınırsa nazardan, cin ve delilikten, zarar verici hayvanat ve ağrılardan emin ve muhafazada olunur.

 

Saffat suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulur. Bu cam şişe de bir sandık içine konulursa o hanede cin görülmüşse çeker gider, uzaklaşır. Bu yazılan sandıkta durdukça hiç kimseye bir zarar veremez. Bir kağıt üzerine yazılıp titreme illetine yakalanan kimse bunun suyuyla gusül ederse bu illetlerden kurtulur.

 

Sad suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp cam bir kap içerisine konulur. Zulüm ve adaletsiz davranan bulunduğu mekana gömülürse üç gün geçmeden foyası meydana çıkar. Hor ve zelil olup işleyeceği işi işleyemez. Darlık ve sıkıntıya düşer, hastalıklara duçar olur.

 

Zümer suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp kola bağlanır ya da yastığa konulursa her gören hayır ve övgüyle bahseder. Bütün halk onu sever, büyük izzet ve hürmet gösterir.

 

Gafir suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp bağ veya bir bahçenin duvarına veya içine konulursa oranın meyvesi çok, bereketli ve lezzetli olur. Yine bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkan ya da işyerinin duvarına konulursa oranın ticareti, alış verişi artar. Bir kağıt üzerine yazılıp yara ve çıban, korku illeti olan kimsenin üzerine asılırsa şifa bulur. Bu illetlerden kurtulur. Korku ve sabırsızlık illetine tutulmuş kimse için de yazılırsa şifa verir. Bir kağıda yazılıp suyuyla hamur yapılır. Bu hamurdan ufak ekmekler yapılır. Sonra ufalanıp ağzı kapaklı temiz bir kap içerisine konulur. İhtiyaç duyulduğunda yenilirse göğüs ağrısına, dalak ve ciğer ağrılarına fayda ve şifa verir. Bu illetleri bedenden izale eder.

 

Secde suresi

 

Bu sure yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Bu suyla sürme yapılıp göze çekilirse gözdeki beyazlık, sisli ve bulanık görmeyi izale eder. Gözün ferini arttırır, görme kuvvet bulur, bir daha da bulanıklığa mübtela olunmaz. Eğer sürme çekme imkanı bulunmazsa göz bu suyla yıkanır ve aynı neticeye ulaşılır.

 

Ha-mim ayn-sin-kaf suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse halkın şerrinden emin olunur. Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bir daha suya ihtiyaç duymaz. Nefsini kerih görür, nefsine uymaz. Bu su masrunun üzerine serpilirse ondaki cinler yanar. Bir daha da geri dönmezler. Bu sure bir kağıda yazılıp suyuyla çamur karılır. Bu çamurdan bir kadeh yapılıp pişirilir. Kendisinde bedeneninde kuruma ve yanma olan kimselere bu kadehten su içirilirse bu illetlerden kurtulur.

 

Zuhruf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Yastığa konulursa rüyasında her zaman istediklerini görür. Gecede endişe ettiği şeylerden emin olur. Yazılıp suyu sel’a illetine mübtela olan kimseye içirilirse şifa bulur. Bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkanın ya da iş yerinin duvarına konulursa oranın alış verişi ve ticareti artar. Müşterisi çoğalır,bereketi ziyade olur.

 

Duhan suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hükümdarların şerrinden emin olunur. Halkın gözünde heybetli olunur. Herkese şirin görünür, her gören kendisini sever. Bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse karındaki zorluğa, kabıza fayda verir. Def’-i haceti kolaylaştırır.

 

Casiye suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır ya da suyu içilirse bütün dedikoducuların dillerinden emin olunur. Gıyabında hiç kimse dedikodu edemez. Yazılıp bebeğin üzerine asılırsa cinden ve benzeri bütün zarar vericilerden emin ve muhafazada olur.

 

Ahkaf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Kendisinde cin illeti bulunan bir kimsenin üzerine asılırsa illet zail olur. Taşıyan uykuda ve uyanıklıkta emin ve muhafazada olur. Sakındığı her şeyden korunur. Muhammed SAS suresi Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Zemzem suyu içine konulup gusül edilir ve içilirse halkın yanında şirin ve muhabbetli olur. Sözü dinlenir, kendisini her gören sever. Hafızası kuvvetlenir, her duyduğunu hıfz eder. Bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su konulur. Bu suyla gusül edilirse bütün hastalıklara fayda ve şifa verir.

 

Fetih suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılıp üstte taşınırsa bütün hayır kapıları açılır. Bir kağıda yazılıp suyu içilirse titreme illetlerini teskin eder. Gemiye binildiğinde okunur ve buna devam edilirse o gemi batmaktan muhafazada olur.

 

Hucurat suresi

 

Bu sure bir kağıda yazılır. Kendisinde cin alameti bulunan kimse üzerinde taşırsa bu illet zail olur. Taşımaya devam edildikçe bir defa geri dönemez. Bir evin duvarına yazılır. Veya bir kağıda yazılıp evin duvarına konulursa, orada bulunduğu müddetçe oraya cin şeytan yaklaşamaz. Bir cam kap içerisine veya kağıda yazılıp sütü az ya da kesilmiş olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır. Hamile bir kadının üzerine asılırsa cenin, bütün korkulan şeylerden emin ve muhafazada olur.

 

Kaf suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine yağmur suyu konulur. Kendisinde korku olan kimseye bu sudan içirilirse korkusu geçer. Karında ve ağızda olan çatlama illetine ve şişkinlik illetine fayda verir. Bir kağıt üzerine yazılıp suyuyla çocuk gusül ettirilirse dişleri kolayca çıkar, ağrı sızı da duymaz.

 

Zariyat suresi

 

Bu sure bir hastanın yakınında okunursa hastayı teskin eder. Ona kolaylık sağlar. Bir kağıt üzerine asılıp düşük yapan kadının üzerine asılırsa düşükten kurtulur, zamanında doğum yapar.

 

Tur suresi

 

Mahpus olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur. Yolculuğa çıkan bir kimse bu surenin kıraatına devam ederse yolda başına istenmeyen hiç bir şey gelmez. Bütün yolculuk esnasında muhafazada olur.

 

Necm suresi

 

Bu sure bir kaplan derisi üzerine yazılıp üstte taşınır. Hangi sultanın veya büyüklerin huzuruna girerse onlara karşı kuvvet bulur. Haceti yerine getirilir, sözünün üstüne söz söylenmez. Bunu taşıyan kimse her kimle mücadeleye girse onu mağlup eder.

 

Kamer suresi

 

Bu sure Cuma günü, Cuma vaktinde yazılır. Üstte taşınırsa halk arasında makbul, izzet ve hürmet sahibi olur. Bütün işleri kolayca neticelenir.

 

Rahman suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp gözünde sis ve bulanıklık olan bir kimse üzerinde taşırsa bu illet izale olur. Bir hanenin duvarına yazılırsa zararlı hayvanat ve haşarat o haneden uzak durur.

 

Vakı’a suresi

 

Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp bir eve asılırsa orada hayır ve bereket artar. Eceli gelen biri üzerine bu sure okunursa ruhunu kolay teslim eder. Yazılıp hamile kadın üstünde taşırsa doğumu kolaylaşır. Taşınması bütün hastalıklara fayda verir.

 

Hadid suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa o kimseye silah kar etmez. Savaşta kavi ve galip olur. Hiçbir şey onu korkutmaz. Bu surenin yazılıp suyunun içilmesi ve gusül edilmesi yanık, kızarıklık ve şişliklere fayda verir, onları izale eder. Suyuyla yara yıkanırsa ağrısı teskin edilir. Çıban ve sivilceler üzerine asılırsa ağrısız izale eder.

 

Mücadele suresi

 

Bu sure bir hasta üzerine okunursa ağrıları teskin olur, rahat uyur. Bu sureyi gecede veya gündüzde okumaya devam eden kimse korkulan olaylardan emin ve muhafazada olur. Bir ambar ve mahzen üzerine bu sure okunursa oradan çıkarılmaktan ve çalınmaktan muhafazada olur. Bu sure yazılıp mahsulat içine konulursa mahsulatı bozacak ve telef edecek bütün afetlerden korunmuş olur.

 

Haşr suresi

 

Bu sure Cuma gecesi okunursa gelecek cumaya kadar kaza ve belalardan emin olunur.

Kaza-yı hacet niyetiyle abdest alınıp dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatihadan sonra bu sure okunur. Namazdan sonra hacet dilenir ve niyaz edilirse iş kolaylaşır, hacet gerçekleşir. Bu sure bir cam kap içerisine yazılır. Temiz bir su konulup gusül edilir ve içilirse zeka ve anlayışı kuvvetlendirir. Hafıza güçlendirir, unutkanlığı izale eder.

 

Mümtehine suresi

 

Bu sure yazılıp suyu dalak hastalığına mübtela olan bir kimseye üç gün ara vermeden içirilirse şifa ve fayda bulur. Saf suresi Bu sure yolculuk esnasında okunmaya devam edilirse, yolculuk dönene dek hastalıktan, kaza ve beladan muhafazada olunur.

 

Cuma suresi

 

Gecede ve gündüzde, sabah ve akşamda bu sureyi okuyan kimse vesveseden emin ve muhafazada olur. Gecede ve gündüzde yaptıkları bağışlanır.

 

Munafikun suresi

 

Bu sure gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa hafifler ve izale olur. Karın ağrısına okunursa teskin ve izale eder.

 

Tegabün suresi

 

Zalim bir sultandan veya bir kimseden korkan kişi bu sureyi okursa zulüm ve şerden emin olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp su içine konulur. Suyu bir yere serpilirse kesinlikle o yerde yerleşme ve iskan olmaz. Eğer meskun bir yere serpilirse kavga ve nefret dolayısıyla oranın sakinleri dağılır, orası harap olur.

 

Tahrim suresi

 

Bu sure titreme illeti üzerine okunursa izale olur. Eğer zehirli hayvan ısırığına okunursa ağrısı hafifler. Uykusuzluk üzerine okunursa rahatça uyur. Çok borcu olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse bütün borçları ödenir. Hardal tanesi kadar bile borcu kalmaz. Bu sure ölü üzerine okunursa üzerinde olanlar hafifler. Gittiği yerde yabancılık çekmez. Bir şimşek hızıyla geçer.

 

Mülk suresi

 

Bu sure devamlı surette baş ağrısı için okunursa izale olur. Bir kağıt üzerine yazılıp diş ağrısı çeken birisinin üzerine asılırsa ağrısı hafifler.

 

Hakka suresi

 

Bu sure yazılıp hamile bir kadının üzerine asılırsa bütün afet ve korkulan şeylerden emin ve muhafazada olur. Zamanında kolayca doğum gerçekleşir. Suyu bebeğe içirilirse sağ ve salim büyür. Cin ve benzerlerinin zararından muhafazada olur. Bebeğin başına gelebilecek her türlü beladan emin olur.

 

Ma’aric suresi

 

Bu sure her gece okunursa ihtilam olmaktan ve korkunç rüya görmekten emin olunur.

 

Nuh suresi

 

Bu sure her gece okunmaya devam edilirse, okuyan kimse cennetteki yerini görmeden ölmez. Bu sure kaza-yı hacet okunursa işler kolaylaşır ve hacet yerine gelir.

 

Cin suresi

 

Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçmasına sebeb olur. Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur. Bir mal veya meta üzerine okunursa her türlü afetten muhafazada olur. Hapse düşen biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur. Esir düşen biri okumaya devam ederse sağ salim kurtulup ailesine döner.

 

Müzemmil suresi

 

Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimse rüyasında Hz. Peygamberi SAS görme şerefine erişir. Bu sure Cuma gecesi yüz defa okunursa, bilinen ya da bilinmeyen yüz günah avf olur. Okuyan kimseye yüz hasenat yazılır.

 

Müddesir suresi

 

Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimseye Kuranı hıfz etmek nasip olur. Kuranı ezberlemeden ölmez. Dilediği her haceti gerçekleşir.

 

Kıyamet suresi

 

Bu sureyi okumaya devam etmek huşu, iffet ve korunmaya sebeb olur. Okuyan halk indinde makbul olur. Okumaya devam eden kimse sultandan ya da bir zalimden asla korkmaz. Gece ve gündüzde Hakkın korumasında olur.

 

İnsan suresi

 

Bu sureyi okumaya devam, bedeni takviye eder, sinirleri güçlendirir. Merak ve endişeyi teskin eder. Bedendeki zayıflık için bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bedeni güçlendirir. Zayıflığı izale eder.

 

Mürselat suresi

 

Hükümet işleri için okunursa kuvvet bulunur. Her zaman lehde hüküm çıkar. Bu sure pişmemiş bir kiremit üzerine yazılır. Kuruduktan sonra ufalanıp elekten geçirilir. Sonra yağmur suyuna katılıp karnında rahatsızlık olan birine içirilirse bu illet zail olur. Bir daha da geri dönmez.

 

Amme yetasealun suresi

 

Bu sure uykunun gelmemesi için okunursa o gece hiç uyku gelmez. Gece yolculuk yapan biri okursa her türlü kaza ve beladan emin ve muhafazada olur. Bu sure bir kağıda yazılıp yastığın altına konulursa orada uyuyan kimseye bit pire gibi zararlı haşaratlar yaklaşamaz. Yazılıp kola asılırsa çok büyük bir kuvvet ve güç sahibi olunur.

 

Naziat suresi

 

Düşmanla karşılaşılacağında ya da karşılaşıldığında okunursa kesinlikle mağlubiyete uğranmaz. Düşman dağılır gider. Kendisin korkulan bir sultan ya da hakim veya bir büyük kimsenin yanına girileceğinde okunursa emin ve muhafazada olunur.

 

Abese suresi

 

Bu sure beyaz bir deri üzerine yazılıp üstte taşınırsa her nere gidilirse orada hayır ve iyilikten başka bir şeyle karşılaşılmaz. Her türlü sıkıntı, kaza bela ve yol meşakkatinden korunmuş olunur.

 

Tekvir suresi

 

Bu sure yağmur zamanında okunursa Cenab-ı hak her yağmur tanesi karşılığında bir günahı bağışlar. Göze okunursa görüşü kuvvetlendirir. Gözdeki bulanıklığı giderir, kamaşmayı izale eder.

 

İnfitar suresi

 

Bu sureyi mahpus veya esir okursa tez zamanda kurtulur. Korkan okursa korkusu zail olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su eklenir. Vücuttaki kızarıklıklar bu su ile yıkanırsa geçer.

 

Mutafaffifin suresi

 

Bu sure bir mal ya da mahsulat üzerine okunursa muhafazada olur. Yerden gelebilecek haşarat tehlikelerinden korunur.

 

İnşikak suresi

 

Bu sure yazılıp hamile bir kadın üzerine asılırsa karnındaki emn ve muhafazada olur. Zamanı gelmeden doğum yapmaz. Yine yazılıp bir hayvan üzerine asılırsa hayvanlara gelebilecek bütün afetlerden muhafazada olur. Bir evin duvarına yazılırsa oraya zararlı hayvanat ve haşarat giremez.

 

Buruc suresi

 

Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer. Sağlığı ve sıhhati yerinde olur. Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.

 

Tarık suresi

 

Bu sure yazılıp üzerine su konulur. Gusül alınır veya vücuttaki yaralar bu suyla yıkanırsa kurur, iyileşir. Zehirlenmeler üzerine bu sure okunursa kusma sağlar ve teskin eder.

 

Sebbih suresi

 

Bu sure ağrıyan bir kulak üzerine okunursa ağrıyı giderir ve izale eder. Basur için okunursa izale eder. Şişkinlik üzerine okunursa iniştirir, ağrısını izale eder.

 

Gaşiye suresi

 

Ağrılı veya darbeli bölgeye okunursa ağrısını izale eder, iyileştirir. Sofra üzerine okunursa o yemek sıkıntı vermez, şifa olur. Beden sıhhat ve selamette olur.

 

Fecr suresi

 

Bu sure şafak vakti on bir kere okunursa ertesi gün şafak vaktine kadar koruma ve muhafazada olunur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilir, biri de bele bağlanır. Bu şekilde eşiyle yakınlaşırsa o kimsenin çok hayırlı salih bir evladı olur.

 

Beled suresi

 

Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü noksanlıktan, kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.

 

Şems suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hayır kapılarını açar. Başarı ve iyi neticeye ulaşılır. Bu surenin okumasına devam edilirse halk indinde büyük kabul ve hürmet görülür. Teşebbüs edilen her iş başarıyla neticelenir. Bu surenin suyunun içilmesi titreme illetlerini teskin eder.

Leyl suresi

 

Bu sure geceleyin beş kere okunursa rüyada istenmeyen ve sevilmeyen şeyler görülmez. Sabaha kadar rahat uyunur. Bu sure bayılan bir kimsenin veya masrunun kulağına okunursa anında ayağa kalkar. Suyunun içirilmesi daimi hummaya faydalıdır, onu teskin ve izale eder.

 

Duha suresi

 

Kayıp olan bir kimse için ismi adedince okunmaya devam edilirse tez zamanda sağ salim geri döner. Kayıp bir nesne için okunmaya devam edilirse bir şekilde geri gelir. Nerede olduğu unutulan bir şey için okunursa nerede olduğu hatırlanır.

 

Tin suresi

 

Bu surenin kıraatine devam zarardan korkuyu, aşırı korkuyu giderir, şifa verir.

 

Alak suresi

 

Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse emn ve muhafazada olunur. Sağ salim sefer tamamlanır.

 

Kadr suresi

 

Bu sure son yatsıdan sonra yirmi beş kere okunursa o sabaha kadar korunma ve muhafazada olunur. Gecede yedi kere okunursa o gece kaza ve belalardan muhafazada olunur. Girilmesinde korku duyulan bir yere girileceğinde okunursa korku zail olur. Sağ salim girilip çıkılır. Bu surenin okunmasına devam edilirse, rızık kapıları açılır, umulmadık yerlerden rızık gelir. Bir mal ya da metanın üzerine okunursa muhafazada olur. Her yönden bereketi artar. Bu surenin sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Bir iş için okunursa hayır ve menfaatle neticelenir.

 

Beyyine suresi

 

Bu sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder. Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu da içirilirse, bu illet zail olur. Bu surenin suyu hamile tarafından içilirse çok fayda verir. Gıda zehirlenmesi gibi benzeri illetlerden emin olur. Şişlikler için yazılırsa bütün şişlikleri izale eder.

 

Zelzele suresi

 

Bu sure okunup kendisinden korkulan bir sultanın ya da hakimin huzuruna girilirse makamı sallanır. Hiç bir zarar ve ziyan görmeden çıkılır. Hiç kullanılmamış yeni bir leğen içine bu sure yazılır. Üzerine su konulup yüz yıkanırsa üç gün içinde yüzde değişmeler gözlenir. Herkesin kendini bakmaktan alıkoyamayacağı bir hale gelir. Her gören sever, herkese şirin görünür.

 

Adiyat suresi

 

Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur. Levhan illeti için okunursa o illeti izale eder. Aç okursa açlığı teskin olur. Susuzluk için okunursa susuzluğu giderir. Borcu olan okumaya devam ederse borcunu ödemesi müyesser olur.

 

Karia suresi

 

Bu sure kesat, kapalı ve durgun işler için okunmaya devam edilirse işler açılır. Rızık kapıları açılır, rızık çoğalır.

 

Tekasür suresi

 

Bu sure yağmur yağarken okunursa Cenab-ı hak okuyan kimsenin günahlarını bağışlar. İkindiden sonra güneş batmaya yakın bir zamanda okunursa ertesi gün, gün batana dek Allahın aman ve muhafazasında olunur. Baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir.

 

Asr suresi

 

Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve muhafazada olur. Hümeze suresi Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder.

 

Fil suresi

 

Bu sure ancak müstahak birine okunur. Okunmaya devam edilirse o kimse darmadağın olur, saraya tutulur. Okuyanın kalbinin kuvvetli olması gerekir. Bir kağıt üzerine yazılıp mızrağa bağlanırsa onun karşısındaki her mızrak kırılır.

 
    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34