Amme ( nebe ) suresi


Kitapı oku (pdf)

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. Suresidir. Mekke’de Me’aric suresinden sonra inmiş olup bazı kaynaklara göre \"Amme ye-tesâelûn\" (Amme suresi) olarakta anılmaktadır.

Surenin ana genel konusuna bakıldığında insanoğluna yer yüzünde verilen nimetler, Kıyametin ne zaman kopacağı, Kıyamet günü yaşananları, Cehennemi, Cehennemin şiddetini, Kafirlerin ALLAH’ü Teala tarafından hesaba çekildikten sonra uğrayacakları pişmanlıkları, İman edenler için Cennet nimetleri, Cebrail ve meleklerin saf tutuşu bizlere aktarmaktadır.

Hadis-i şerif Kadı Beydavi Tefsiri Amme suresini okuyan kimse imansız ahirete gitmekten emin olduğu gibi Cenab-ı Hak dünyada geçimini kolaylaştırıp rızkını genişletir.
 

Bismillahirrahmanirrahim


Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile başlarım

Amme yetesaelune. 

Neden soruşuyorlar?

Aninnebeil\'azıymi. 

O büyük peygamberlik haberinden

Elleziy hum fiyhi muhtelifune. 

ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

Kella seya\'lemune. 

Hayır, ileride bilecekler!

Sümme kella seya\'lemune. 

Hayır, hayır, ileride bilecekler!

Elem nec\'alil\'arda mihaden. 

Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

Velcibale evtaden. 

7.Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?

8.Ve halaknakum ezvacen. 

Sizleri çift çift yarattık.

Ve ce\'alna nevmekum subaten. 

Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Ve ce\'alnelleyle libasen. 

Geceyi bir örtü yaptık.

Ve ce\'alnennehare me\'aşen. 

Gündüzü bir geçim vakti yaptık.

Ve beneyna fevkakum seb\'an şidaden. 

Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

Ve ce\'alna siracen vehhacen. 

İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.

Ve enzelna minelmu\'sırati maen seccacen. 

O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

Linuhrice bihi habben ve nebaten. 

Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

Ve cennatin elfafen. 

Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.

İnne yevmelfasli kane miykaten. 

Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.

Yevme yunfehu fiyssuri fete\'tune efvacen. 

Sur\'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!

Ve futihatissemau fekanet ebvaben. 

 Gökde açılmış, kapılar oluşmuştur.

Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben. 

Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.

İnne cehenneme kanet mirsaden 

Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.

Littağıyne meaben. 

Azgınlara bir barınak olmuştur.

Labisiyne fiyha ahkaben. 

İçinde devirlerce kalacaklardır.

La yezukune fiyha berden ve la şeraben. 

Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.

İlla hamiymen ve ğassakan. 

Yalnızca bir kaynar su ve irin.

Cezaen vifakan. 

Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.

İnnehum kanu la yercune hısaben. 

Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.

Ve kezzebu biayatina kizzaben. 

Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.

Ve kulle şey\'in ahsaynahü kitaben. 

Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

Fezuku felen neziydekum illa \'azaben. 

Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

İnne lilmuttekıyne mefazen. 

Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var

Hadaika ve a\'naben. 

Bahçeler var, bağlar var.

Ve keva\'ıbe etraben. 

Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.

Ve ke\'sen dihakan. 

Dopdolu bir kadeh var.

La yesme\'une fiyha lağven ve la kizzaben. 

Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.

Cezaen min rabbike \'ataen hısaben. 

Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!

Rabbissemavati vel\'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben. 

O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman\'dır. O\'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.

Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben. 

Ruh\'un (Cebrail\'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman\'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.

Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben. 

O gün gerçektir, o halDe dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!

İnna enzernakum \'azaben kariyben yevme yenzurulmer\'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: \"Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!\" diyecektir.

 

Amme (Nebe suresi) Faziletleri
 

İkindi sonrası Nebe suresini okuyan kişi için hem dünyanın hem de ahiretin saadetine nail olacağı rivayet edilmiştir. Özellikle kabir azabından korkanlar için sık sık dile getirilmelidir. Sizi kabir azabından koruyor olacaktır.

Nebe suresini ezbere bilmek çok hayırlıdır. Amme (Nebe suresi) suresini okumanın faziletleri oldukça geniş ve detaylıdır Allah şirk günahlarınızın dışında kalanları affeder ve baışlar. Bu duayı her okuduğunuzda yaradanınıza daha çok yakınlaşırsınız.

Kaybolmasını ya da çalınmasını istemediğiniz, sizler için önemli olan eşyaların üzerine Amme (Nebe suresi) suresini okumak onun kaybolup çalınmasını engelliyor olacaktır.
 

Amme (Nebe) suresi soru ve cevaplar
 

Soru: Hırsız ve kötü insanlardan korunmak için hangi duayı okumak hayırlıdır?

Yanıt: Amme (Nebe suresi) suresini okuyan kişi için, hırsız ve kötü insanlar çevresinden uzaklaşmaya başlayacaktır. Özellikle işyerlerinize girerken ve çıkarken, evlerinize girerken ve çıkarken okumaya gayret ediniz.

Soru: Ruhsal sıkıntının ve maddi sıkıntının kısaca her türlü sıkıntıyı giderecek dua hangisidir?

Yanıt: kişinin hem ruhsal, hem maddi hem de manevi olarak yaşadığı sıkıntılarından korunması ve kurtulması için Amme (Nebe suresi) suresini bolca okuması rivayet edilmiştir.
 

 


 

    İSLAMİ METAFİZİK ENERJİ MERKEZİ

PARAPSİKOLOJİ IMETAPSİŞİK IBİOENERJİ IASTRAL SEYAHAT

METAFİZİK ÇALIŞMALAR I METAFİZİK EĞİTİMLER


Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. (OKB) kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Eşler Arası Huzursuzlukları Olanlar :

Evli ya da sevgili olan insanlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan, sebebi bilinmeyen huzursuzluklar yaşayarak hoş olmayan durumlarla karşılaşırlar. Dedikodu, hizipçilik ve çekememezlikten kaynaklanan huzursuzluklar dahil olmak üzere bütün olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak kaynaşma için gerekli çalışmaları yapmaktayım.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme :

Genelde üçüncü şahsın araya girmesiyle veya ailelerin baskıcı tavırlarıyla ya da tutarsız karakter yapısına sahip insanlar ayrılırlar, bunların dışında ise büyü hadisesi olanlar istemeden ayrılırlar. Hatta o kadar gariptir ki uzaktan özlerler bir araya gelince düşman olurlar. Bütün sorunların kalkması için gerekli bilgileri aldıktan sonra en kısa zamanda huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmalar yapıyorum.

Kısmeti Bağlı Olanlar :

"Kısmetim kapalı evlenemiyorum", "sevdiğim benden soğudu", "nişanlım ayrıldı", diyerek sorunlarından bahseden insanların; sorunlarının kaynağı tespit edilerek engelleri kaldırılarak kısmetinizin açılması için çalışmalar yapılmakta ve vefk hazırlanmaktadır.

Çocuk Sahibi olmak İçin :

Tıbben mümkün olmayıp çocuğu olmayanların manevi tedavisi için çalışmalar ve vefkler yapmaktayım.

İş hayatında Başarı İçin :

İş yaşamı neredeyse aile kadar önemli. Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. İmkanlar ölçüsünde iş başarısının artması ve çevredeki insanların ilgisini kazanmak için şans ve rızık vefk'ini hazırlıyorum.

Nazar Tesir Etmemesi İçin :

Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Nazar yani kötü nefis, insanın biyolojik dengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Nazar bazen büyüden daha kötü tesir etmektedir. Bunların etkisinin kalkması ve korunmak için Allahın izniyle çalışmalar ve vefkler yapılmaktadır.

Büyüye Maruz kalanlar :

Büyü, Kuran-ı Kerim de birçok ayet-i kerimde açıklanmıştır. Kötülük duygusunu meslek edinen insanlar, mutlu bir beraberliği bozmak ya da bir insanı kendine gönülsüz olduğu halde bağlamak amacıyla büyü yaptırarak, insanları istem dışı hareketler yapmalarına neden olabilirler.

Cin Musallat Olanlar :

Yapılan büyüler ya da boşluğa düşüp üzüntü anında veya aşırı bir korkma esnasında (cinler) musallat olurlar. Beyne kalbe ve tüm vücuda hükmederler. Ayrıca iş ve huzur kapılarının kapanmasına da sebep olurlar 

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin :

Nefsine hâkim olmayan kimi insanlar, bazı alışkanlıkların peşinde kendilerini ve ailelerini heba ederler.

Bioenerji kullanım alanları Panik atak ve anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu. Kısmi felç. Vertigo. Sebepsiz olarak görülen depresyon. Sebepsiz korkular. Bazı takıntı çeşitleri. Yaşam kalitesindeki düşüşlere karşı hangi alanda olursa olsun aşk, para ve sosyal hayat pozitif enerji desteği. Bazı kanser türlerinde destekleyici olarak. Bağışıklık sistemine destek olarak. Karı koca arasındaki sebepsiz görünen soğukluk ve negatif enerjilere karşı destek olarak. Nazar temizliği negatif enerji temizliğinde yaşam kalitesine katkı sağlayıcı olarak. Hayata pozitif bir bakış açısı elde etmek için bir nevi vitamin desteği sağlayıcı olarak”.

Bu tür insanların alışkanlıklarını bırakmaları için özel çalışmalar yapıyorum.


Üzerinde büyü, sihir etkileri olan kişilerde, anında kişinin üzerinden kendisinde hissedebileceği şekilde kaldırılır ve gerektiği anda karşı tarafa görüntülü şekilde yansıtılır... 

Aile içi problemleri (sevgi, muhabbet, kaynaşma vb...)


•Eşler arasındaki huzursuzluklar ve geçimsizlik konuları,

•Büyü,muska,göz,nazar ve cin musallatına maruz kalan kişilerin tedavisi,

•Korku ve ruhsal bunalım,

•İsteği ve iradesi dışında davranışlarda bulunanlar,

•Manevi yönden kısmi felç ve sonradan kekeme olanlar,

•Tıbben mümkün olmayıp çocuk sahibi olmayanlar,

•Kısmeti bağlı olanların tedavisi,

•Bağlı olanlar ve iktidarsızlık problemi olanlar,

•Ruhsal ve manevi yönden bunalımı olan kişiler,

•İş konusunda başarı elde etmek isteyenler,

•Topluma uyum sağlayamayan kişilerin tedavisi,

•Altını ıslatan gece korkan yada uyuyamayan kişilerin tedavisi,

•Eşinden, sevgilisinden, nişanlısından ayrılan yada sorunlu beraberlik yaşayan kişilerin tedavisi,

•Şansı, Rızkı, Kısmeti bağlı ve işlerinde aksilik olan kişilerin tedavisi,

•Bir takım konuları kendinde saplantı haline getiren kişilerin tedavisi,

•Sebepsiz yere sıkıntı, bunalım ve rahatsızlık duyan kişilerin tedavisi,

•Halisinasyon bilinç altı rahatsızlıklar gören kişilerin tedavisi.


İslami Metafizik Hizmetlerimiz:

SİZE YARDIMCI OLABİLECEGİMİZ HUSULAR

 Ayrılan Sevgilileri Birleştirmek 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

 Cin Musallatının Tespiti ve Tedavisi 

 Manevi Arınma 

 Büyü Tespiti ve Büyü Çözme 

 Ruhsal Zihinsel Bedensel Arınma 

 Negatif Blokajların Kaldırılması Çalışması

 Bolluk ve Bereketin Artırılması Çalışması

✔ 21 Günlük Bolluk Bereket Enerjisi Gönderimi

 Esmaül Hüsna Terapisi ve Havasları 

 Bilinçaltı Temizlik Çalışması 

Özgüveninizi Artırma Terapi Çalışması 

Kısmetin Evlilik Rızkın Acılması 

✔ Evlilik Analizi  Çalışması 

Hayırlı Eş Seçiminizde Yardımcı Olmak 

Eşler Arası – Huzursuzluğu Gidermek 

Metafizik Hasdalıkların Tedavileri  

Metafizik Aura ve Çakra Acilmas ve Aktivasyonu ve Eğitimi 

Enerjinizin ve Yıldızınızın Yükseltilmesi Çalışması 

Evde ve İşyerinde Bereket Çalışması 

  Bebeğinize En Uygun İsmi Bulalim (3 öneri )

✔ Size özel rüya yorumu ( Burcunuza ,doğum saatinize göre )    

✔ REİKİ EĞİTİMİ ve SEVİYELERİ

  • REİKİ I > Sho-den (Başlangıç Bilgisi)
  • REİKİ II > Oku-den (Derin Bilgi)
  • REİKİ III > Shinpi-den (Sırların Bilgisi/Öğretisi)

✔ Nefes Terapisi Eğitimi

✔ PARAPSİKOLOJI, BİOENERJİ ve MEDYUM Kabiliyeti Kursu;

  • Azerbaycanın dışında yaşayan öğrencilere kurslarda İnternet arasıyla uzaktan eğitim sağlanıyor
  • Kursların mezunlarına Uluslararası AZERBAYCAN METAFiZiK ENERJi MERKEZi ( AMEM ) DİPLOMASI  verilir

    ( Türkçe, Azerice, İngilizce, Rusça, Almanca ve b. dillerde ).NOT : Enerji ve Aura çalışmalarıyla uzaktan yapılan çalışmalarımız büyü değil, 

İslami Pozitif Metafizik-Enerji Çalışmalarıdır.

Ayrılan Eşleri, Sevgilileri Birleştirme İçin : 7,21,41 günlük olmak üzere 3 ayrı Çalışmamız vardır.

Çalışmalarımız sonrasında   hatalarını bilerek sizin yanınıza ilk tanıştığınız anlardaki güzel

duygularla, pişmanlıkla gelecektir. Sizin sevginizi size kullanmayacaktır.


🔘  Metafizik Eğitimlerimiz 🔘 

#Hadim_Daveti 

#Hüddam_ Daveti 

#Kulak_Hüddamı 

#Havas_Eğitimi  

#Ledun_İlmi  

#Aura_Aktivasyonu

#Çakra_ Aktivasyonu

#Bereket­­_Çalışması 

#Bioenerji_Eğitimi 

#EFT_Eğitimi 

#Durugörü_Eğitimi 

#Okültizm 

#Parapsikoloji 

#Paranormal 

#Psişik

#Rukye_Tedavi

#Manevi_İlim

#Şifa_çalışması

#Nefes_Terapi

#isim _analizi

#ruya_yorumu 


ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ 


İslami Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Sayin Deniz Eren ile irtibata geçebilirsiniz

Whatsapp: +90 539 881 84 34